Algemene voorwaarden | Bureau Buut
 • Algemene voorwaarden

  Bureau Buut | mei 2016

Artikel 1

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, begrotingen en op alle met Bureau Buut aangegane overeenkomsten (schriftelijk of digitaal/e-mail) tot het leveren van diensten, producten en goederen. Een algemene verwijzing door cliënt naar welke andere (eigen) algemene (inkoop)voorwaarden dan ook, wordt door Bureau Buut niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk/digitaal overeengekomen. Onder offertes en begrotingen wordt ook verstaan de door Bureau Buut per e-mail bevestigde (prijs)afspraken. Ingeval er geen begrotingen aan een opdracht ten grondslag liggen wordt artikel 2 lid 6 als maatgevend beschouwd voor definitieve afrekening.

Artikel 2

Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen van Bureau Buut aan Opdrachtgever zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen.
 2. Bureau Buut is aan de opdracht of order van de Opdrachtgever gebonden, wanneer Bureau Buut de order schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Opdrachtgever is zowel door schriftelijke als digitale/mailopdracht gebonden.
 3. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts van kracht, wanneer zij door Opdrachtgever zijn verzocht en door Bureau Buut zijn bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten zullen na schriftelijke/digitale goedkeuring worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Bureau Buut is gerechtigd eventueel (door derden of algemene) doorgevoerde prijswijzigingen, die zijn opgetreden tussen datum van begroting en datum van uitvoering, door te berekenen.
 5. Indien Opdrachtgever besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is Opdrachtgever verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan Bureau Buut te vergoeden.
 6. Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van een Opdrachtgever niet schriftelijk/digitaal wordt vastgelegd, is Bureau Buut gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan Opdrachtgever door te belasten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3

Werken voor derden

 1. Opdrachtgever machtigt Bureau Buut uitdrukkelijk om, indien en voor zover Bureau Buut dit binnen de grenzen van de hem door Opdrachtgever gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, werkzaamheden door derden (zoals bijvoorbeeld drukwerk, fotografie, websitebouw) voor Opdrachtgever te doen verrichten. Bureau Buut behoudt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en voortgang van deze werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Buut tegen elke aanspraak welke derden jegens Bureau Buut zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesses, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van Bureau Buut voor cliënt verricht.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal Bureau Buut de ingekochte diensten en producten rechtstreeks aan de leverancier voldoen en aan Opdrachtgever doorbelasten met een opslag voor rente, risico en winst.
 4. Indien de door Bureau Buut ingeschakelde leverancier (eigen) algemene voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de landelijke leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie) hanteert, kunnen die eveneens van toepassing zijn op de relatie tussen Bureau Buut en Opdrachtgever, met dien verstande dat bij strijdigheid de algemene voorwaarden van Bureau Buut zullen worden gehanteerd.

Artikel 4

Eigen werk

 1. Bureau Buut berekent al het eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks aan Opdrachtgever door op eigen facturen. Wanneer de (communicatie)adviesrol van Bureau Buut wordt ingezet op strategisch en conceptueel gebied worden de daarmee ingezette werkzaamheden en diensten of op basis van vooraf afgegeven budgetten of offertes, dan wel op basis van werkelijk bestede uren doorbelast.
 2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: artwork, teksten, prepress-producties, digitale producties (zoals websites, blogs, online nieuwsbrieven), online gepubliceerde producties (zoals bannering, social-mediaposts) en dergelijke.
 3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen en/of offertes/begrotingen genoemde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene voorwaarden, wordt Bureau Buut door Opdrachtgever gehonoreerd op basis van nader door Opdrachtgever en Bureau Buut vast te stellen voorwaarden.
 4. In voorkomend geval kan Bureau Buut in licentie een dienst worden aangeboden waarbij andere voorwaarden geldig zijn (zoals bijvoorbeeld MailChimp). Bureau Buut waarborgt vooraf de juiste informatieverstrekking aan Opdrachtgever.

Artikel 5

Betaling

 1. Betalingen door Opdrachtgever aan Bureau Buut dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Bureau Buut aan te wijzen rekening. Aftrek van enige korting of schuldvergelijk is Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Reclames op facturen dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk/digitaal te worden aangemeld.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bureau Buut zonder enige ingebrekestelling het recht Opdrachtgever daarvoor de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimumbedrag van 15% van de hoofdvordering.

Artikel 6

Deeluitvoering

 1. Het staat Bureau Buut vrij de order in overleg met Opdrachtgever gefaseerd uit te voeren.
 2. Elke deellevering ter zake van goederen of diensten, genoemd in artikel 4, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 7

Termijn

 1. De periode waarbinnen Bureau Buut de tussen Opdrachtgever en Bureau Buut overeengekomen diensten moet verrichten, gaat niet eerder in dan nadat:
  a. Bureau Buut de opdracht schriftelijk/digitaal heeft aangenomen, en
  b. alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, en
  c. alle benodigde bescheiden in zijn bezit zijn, en
  d. Opdrachtgever Bureau Buut de door Bureau Buut voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.
 2. Deze overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang Bureau Buut door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesses kan doen gelden.
 3. Overschrijding van de termijn waarbinnen Bureau Buut de diensten zou moeten hebben verleend, door welke oorzaak ook, zal Opdrachtgever, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van Bureau Buut en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 4. Wanneer Bureau Buut op grond van overmacht niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen, worden deze tijdens de periode van overmacht en een bij beëindiging daarvan in acht te nemen redelijke termijn opgeschort, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds voor de hieruit voor Opdrachtgever voortvloeiende schade. Bureau Buut heeft het recht om tijdens vermelde periode van opschorting de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, in welk geval hiervan schriftelijk/digitaal melding zal worden gedaan aan Opdrachtgever. Vanaf het moment van deze mededeling is de overeenkomst ontbonden, onder gehoudenheid van Opdrachtgever een met dit eventueel reeds verrichte deel van de werkzaamheden overeenkomende prestatie aan Bureau Buut te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, onvoorziene ziekte van werknemers, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid.

Artikel 8

Garantie Bureau Buut

 1. Bureau Buut staat er voor in dat hij de tussen Opdrachtgever en zijn overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.
 2. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door Opdrachtgever schriftelijk/digitaal worden gereclameerd binnen acht (8) dagen nadat Bureau Buut de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde reclame binnen genoemde termijn vervalt de garantieverplichting van Bureau Buut ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft Opdrachtgever niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met Bureau Buut mochten voortvloeien.
 3. Vorderingen welke Opdrachtgever uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk zes (6) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. Bureau Buut is van zijn garantieverplichting geheel ontheven, indien Opdrachtgever derden buiten voorkennis en toestemming van Bureau Buut werkzaamheden aan het door Bureau Buut verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, dan wel indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. De garantie voor werkzaamheden door Bureau Buut ten behoeve van Opdrachtgever aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit voor zover bedoelde derden Bureau Buut in dat geval geheel vrijwaren.
 5. De volledige kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, die door Bureau Buut moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van Opdrachtgever worden ingeschakeld, komen voor rekening van Opdrachtgever indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van Opdrachtgever.
 6. Bureau Buut draagt zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever verstrekte informatie en ter beschikking gestelde gegevens. Ook databases met adresgegevens vallen onder deze geheimhoudingsplicht. Bureau Buut is in die gevallen ook gehouden aan de door de overheid gestelde wettelijke kaders m.b.t. bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens en meldpunt datalekken.

Artikel 9

Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtgever garandeert Bureau Buut te allen tijde dat het gebruik door Bureau Buut van door Opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, Bureau Buut niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Buut volledig van alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens Bureau Buut te gelden zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie.
 3. Alle door Bureau Buut ontwikkelde producten (zoals prepress-bestanden, (stans)mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, online producties, foto’s webvideo’s en dergelijke) die door, onder licentie of namens Bureau Buut bij de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd, zijn (evenals het auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom daarop, alsmede het onbeperkte recht om daarvan gebruik te maken) onvervreemdbaar eigendom van Bureau Buut. Na afronding en betaling van de opdracht zullen de ontwikkelde producten vrij van rechten worden overgedragen aan Opdrachtgever. Uitzonderingen hierop, zoals werk door bepaalde toeleveranciers die het auteursrecht/intellectuele eigendom niet willen overdragen, zullen vooraf aan Opdrachtgever worden meegedeeld.
 4. Alle door Bureau Buut in licentie uitgewerkte producten zullen eigendom blijven van de licentiehouder, tenzij met de licentiehouder contractueel afwijkende afspraken worden vastgelegd.
 5. Bureau Buut is bij fotografie en/of (web)video gehouden aan de wettelijke kaders in verband met het auteursrecht en portretrecht. In voorkomende gevallen zal Bureau Buut dusdanige maatregelen nemen dat voor bedoelde communicatiemiddelen de (gebruiks)rechten zullen worden vastgelegd met fotografen, (video)producenten en modellen.

Artikel 10

Aard en duur van de overeenkomst

Beëindiging:

 1. Ingeval Opdrachtgever verplichtingen krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag van zijn faillissement, voorlopige verlening van surseance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt Opdrachtgever zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft Bureau Buut naar zijn keuze het recht zonder sommatie de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of eveneens zonder sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Bureau Buut tot enige schadevergoeding is verplicht.
 2. Bureau Buut behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de gestelde grenzen van de opdracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg en/of toestemming werkzaamheden door anderen te laten verrichten binnen de verstrekte opdracht.
 3. Alle ontwerpen, bestanden en gewenste gegevens en/of producten zullen op eerste aanvraag door Bureau Buut aan Opdrachtgever worden overgedragen, mits door Opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 4. Indien de relatie tussen Bureau Buut en Opdrachtgever wordt beëindigd, blijven deze algemene voorwaarden rechtsgeldig voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 11

Toepassing recht/Bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.
 2. Uitsluitend de competente rechter te ‘s-Hertogenbosch is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uitsluitend Bureau Buut heeft daarenboven het recht, als eiser vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.